Procedura reklamacyjna w "Publishing School"

Postanowienia ogólne

 1. Publishing School Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Kosynierów 15B, REGON 388971036 prowadzi kształcenie w ramach rocznych kompleksowych kursów oraz krótkich kursów specjalistycznych, w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej (online).
 2. Celem Procedury Reklamacji jest zapewnienie stałej wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz budowanie pozytywnych relacji z uczestnikami szkoleń.
 3. Szacunek dla każdego uczestnika szkoleń oraz ochrona jego praw konsumenckich jest dla Publishing School priorytetem. Procedura jest też integralnie związana z ochroną praw do dobrego wizerunku Publishing School.

Składanie reklamacji

 1. Uczestnik kursu ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej jeśli jego zdaniem nie została ona zrealizowana zgodnie
  z ofertą kursową.
 2. Reklamację można składać w formie pisemnej przesłanej listem poleconym na adres Publishing School lub w formie mailowej
  w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika oraz adres jego zamieszkania, a w przypadku firmy jej nazwę i adres siedziby,
  • przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, osoba szkoląca),
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Każda prawidłowo, czyli zgodnie z Procedurą Reklamacji złożona reklamacja zostanie rozpatrzona z należytą starannością.
 2. Dla zapewnienia obiektywizmu oceny przeprowadzonego szkolenia treść reklamacji zostanie porównana z ocenami
  i opiniami pozostałych uczestników tego szkolenia zawartymi w ewaluacji pisemnej przeprowadzonej po każdym szkoleniu lub opiniami przesłanymi mailem przez uczestników tego szkolenia.
 3. Reklamacja nie będzie mogła być uwzględniona w sytuacji jeśli wyrażona w reklamacji opinia rażąco odbiega od ocen pozostałych uczestników szkolenia.
 4. Publishing School odpowie na reklamację pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na konieczne konsultacje prawne lub pozyskanie opinii rzeczoznawcy.
 6. Formą odpowiedzi może być list polecony lub mail, zależnie od preferowanego przez reklamującego kanału kontaktu.
 7. W przypadku uznania reklamacji Publishing School zaproponuje jedną z form rekompensaty:
  • uzupełnienie szkolenia,
  • obniżenie pierwotnie ustalonej ceny,
  • rabat na kolejną usługę szkoleniową,
  • inną formę rekompensaty uzgodnioną z klientem.

Procedura Reklamacji obowiązuje od dnia 10 lipca 2021 r.